^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

KONCEPCJA PRACY  I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

W KORSZACH

 

 Wizja
Zmierzamy do wychowania dzieci wyposażonych w system uniwersalnych wartości, rozumiejące siebie i otaczający je świat, ciekawe, chętne do działania i poznawania tego co nowe, posiadające wiedzę i umiejętności niezbędne do kolejnego etapu edukacji.

 

Misja

Aby urzeczywistniła się wizja,  codzienne działania ukierunkowane będą  na dziecko jako podmiot wszelkich działań zgodnie z jego indywidualnym rytmem rozwoju oraz możliwościami psychicznymi, fizycznymi i intelektualnymi.
 Realizując  misję otwieramy się  na potrzeby, wymagania, oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska, przy jednoczesnej ich współpracy.

 W  przedszkolu dziecko będzie:

·        rozwijało indywidualny potencjał

·        rozwijało aktywność twórczą

·        rozwijało zainteresowania muzyką, kulturą, sztuką, sportem

·        obcowało ze sztuką

·        zdobywało wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy

·        kreatywnie wyrażało własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości

·        poznawało swoje prawa i obowiązki

·        czuło się bezpiecznie w życzliwej atmosferze

·        kulturalne i tolerancyjne

·        uczciwe i prawdomówne

·        odpowiedzialne i obowiązkowe

·        świadome zagrożeń

·        przygotowane  do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami

 

 

 CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

·      Priorytetem  działalności  będzie wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

·      Zapewnienie przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.

·      Doskonalenie  jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli, wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.


Główne kierunki pracy przedszkola to:

 

·         profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

·         wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku, ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, udzielanie pomocy pedagogicznej,

·         kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia,

·         stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczną, kontakt ze sztuką,

·         tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu personalizmu i pedagogiki poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy - rozwijających aktywność twórczą dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy,

·         wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich, poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne,

·         stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by przedszkole było dla dzieci drugim domem,

·         wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,

·         podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska,

·         respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną,

·         kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci,

·         tworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką,

·         zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantującą właściwą realizację zadań placówki a pracownikom satysfakcję ze swojej pracy.


 METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne:

·          metoda samodzielnych doświadczeń 

·          metoda kierowania własną działalnością dziecka

·          metoda zadań stawianych dziecku

·          metoda ćwiczeń utrwalających

·         metoda projektów badawczych

 

2. Metody oglądowe:

·          obserwacja i pokaz

·         osobisty przykład nauczyciela

·          udostępnianie sztuki/dzieła plastycznego, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne

 

3. Metody słowne:

·         rozmowy

·         opowiadania

·         zagadki

·         zabawy parateatralne, drama

·         objaśnienia i instrukcje

·         sposoby społecznego porozumiewania się

·         metody żywego słowa


4. Nowatorskie toki metodyczne

·         Metody aktywizujące

·         Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA

·          Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn

·          Gimnastyka ekspresyjna R. Labana

·          Metoda K. Orffa

·         Gimnastyka rytmiczna A i M. Kniessów

·         Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

 

 PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Program wiodący:

·         Ku dziecku- program wychowania przedszkolnego

 B. Bilewicz-Kuźnia, T. Parczewska  Wydawnictwo Nowa Era, 2013.

Programy uzupełniające:

·        Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska 

·        Edukacja zdrowotna. Program przeznaczony dla przedszkoli. K. Dudkiewicz, K. Kamińska

·         Program wychowawczy przedszkola. Opracowany przez Radę Pedagogiczną

·         Przedszkolaki bawią się w teatr M. Horudko

·         Program adaptacyjny Golan M. Janiszewska A.

·         Mój region – moja mała ojczyzna Golan M. Janiszewska A.

·         Czyste powietrze wokół nas- program antynikotynowy pod patronatem Instytutu Matki i Dziecka oraz Sanepidu w Kętrzynie

·         Przedszkole bez przemocy –Ogólnopolski Program Społeczny pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

·         Akademia Aqvafresh- Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków

·         Kubusiowi Przyjaciele Natury- Ogólnopolski Program Edukacyjny pod patronatem Firmy Tymbark i marki Kubuś

Aktualną ofertę  zajęć dodatkowych chciałabym poszerzyć o:

·           Dogoterapię

·         Koło szachowe

 

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

 

Rodzice w przedszkolu powinni traktowani być jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

 Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest: 

·           Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych przedszkola i środowiska rodzinnego,

·           Wszechstronny rozwój dziecka,

·           Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

·           Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy

wychowawczo – edukacyjnej,

·           Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

·           Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli (wspieranie) w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

·           Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

·           Włączenie rodziców dzieci do życia grupy przedszkolnej i przedszkola.


Formy współpracy z rodzicami

Stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

·          zebrania ogólne i grupowe,

·         konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,

·         prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),

·         zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,

·         zajęcia otwarte,

·         zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, lekarz, pielęgniarka, dietetyk, nauczyciel ze szkoły podstawowej, logopeda),

·         udział w uroczystościach przedszkolnych,

·         włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,

·         udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet na temat funkcjonowania przedszkola,

·         udział rodziców w wystawach, wycieczkach, konkursach,

·         angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy do zajęć itp.

 

Decyzyjność rodziców

Rodzice mogą współdecydować w zakresie:

·           udziału dziecka w zajęciach dodatkowych (z religii, języka angielskiego, zajęć logopedii i innych),

·           czasu pobytu dziecka w przedszkolu,

·           udziału dziecka w wycieczkach, konkursach

·            wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej i na terenie przedszkola,

·            ustalenia wysokości składek na radę rodziców i formie ich wydatkowania,

·            wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,

·            wyboru przedstawicieli do rady rodziców i rad oddziałowych,

·            opiniowania planu pracy, programów, kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości przedszkolnych,

·            organizacji imprez przedszkolnych,

·            organizacji rytmu dnia,

·           wygłaszania opinii na temat pracy placówki,

·            składania propozycji jadłospisu,

·            propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola.

 

 

 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z różnymi instytucjami na terenie gminy oraz poza nią. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

 

Cele współpracy z instytucjami:

·                          rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

·                          satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,

·                          kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

·                          kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

·                          urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

·                          poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,

·                           zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,

·                          podtrzymywania tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej (Festyn);

·                          włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne i konkursy.

 

 

Szczególnie aktywnie będziemy współpracować z:

 

·                          Szkołą Podstawową w Korszach  – zwiedzanie szkoły, udział dzieci w lekcjach „otwartych”, spotkania podczas różnych uroczystości np. jasełka, teatrzyki.

·                          Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Korszach, udział dzieci w projekcjach filmowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, konkursach, wystawach, mobilne wypożyczanie książek, czytanie książek przez panie bibliotekarki.

·                          Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kętrzynie - opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspólne z nauczycielem organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców (prelekcje i warsztaty dla rodziców).

·                          Nadleśnictwem w Srokowie – wycieczki do lasu na ścieżki edukacji ekologicznej, spotkania z leśnikami, organizowanie pogadanek o treści ekologicznej, pozyskanie roślin do obsadzenia terenu przedszkola, udział dzieci w konkursach plastycznych.

·                          Z Domem Kultury  – udział dzieci w corocznych konkursach, prezentowanie przez dzieci przedstawień, umiejętności tanecznych, wokalnych, zwiedzanie wystaw.

·                          Komendą  Policji w Korszach– pogadanki, zasady prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym, pokazy dla dzieci.

·                          Ochotniczą Strażą Pożarną w Korszach – zwiedzanie budynku straży, pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych.

·                          Strażą Miejską w Korszach– pogadanki nt bezpiecznego poruszania się po ulicach,

·                          Niepublicznym Zakładem Medycyny Rodzinnej Med-Kor w Korszach – udział lekarza lub pielęgniarki w zebraniach grupowych z rodzicami, zajęciach pokazowych,

·                          Przedszkolem Malinka w Kętrzynie– udział w konkursach, organizowanie konkursów, przeglądów, organizowanie wspólnych rad szkoleniowych.

·                          Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korszach– pomoc materialna dla rodziców.

·                          Wyższymi uczelniami – stworzenie możliwości studentom pedagogiki odbywania praktyk i prowadzenia badań do swoich prac semestralnych, licencjackich, magisterskich.

·                          Z absolwentami przedszkola – organizowanie spotkań, prezentowanie twórczości wokalnej, recytatorskiej, plastycznej, fotograficznej.

·                          Ze Strażą Graniczną w Kętrzynie – pokaz tresury psów.

·                          Zespołem Placówek Edukacyjnych w Olsztynie na ul. Turowskiego w celu umożliwienia rodzicom dzieci autystycznych spotkań z innymi rodzicami, wymianę informacji w tzw. grupach samowspierających się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

ABSOLWENT placówki:

·           potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,

·           potrafi obcować w środowisku przyrodniczym,

·            jest wrażliwy na sztukę,

·           jest twórczy,

·           zna tradycję regionu,

·           jest otwarty na problemy innych,

·           jest prawdomówny,

·           jest komunikatywny,

·           jest dobrze rozwinięty fizycznie.

 

ZAMIERZENIA I DZIAŁANIA

 

W zakresie bazy:

·           Zagospodarowanie aktualnego gabinetu metodycznego na gabinet do pracy dla specjalistów: oligofrenopedagoga, terapeuty i logopedy

·           Zakup nowych pozycji książek  do biblioteczki nauczyciela (tematyka pozycji to autyzm, zespół aspergera itp.)

·           Zakup ekranu projekcyjnego i statywu pod projektor

·            Zakup mebli przedszkolnych do sali nr1 i 2

·           Modernizacja sali nr.1 i 2

·            Modernizacja placu zabaw -  utworzenie boiska do gry w piłkę nożną

·           Doposażenie w zabawki edukacyjne, gry dydaktyczne

·            Doposażenie poszczególnych stałych i ruchomych kącików zabaw

·           Zasadzenie krzewów ozdobnych wokół placu przedszkolnego na ul. Wolności i wzdłuż chodnika do budynku przy ul. Kościuszki  oraz drzew owocowych przed głównym budynkiem przedszkola.

·            Systematyczne modernizowanie, malowanie pomieszczeń przedszkola.

·           Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku przedszkola.

·           Ocieplenie budynku, nowa elewacja.

 

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

·           Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

·           Spotkania ze specjalistami: psychologiem, pediatrą, logopedą, stomatologiem, dietetykiem

 

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

·      Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności do prowadzenia zajęć logopedycznych, jęz. angielskiego, korekcyjnych.

·      Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje.

·      Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor.

 

 

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

·      Organizacja pikniku rodzinnego.

·      Udział w akcjach charytatywnych

·      Zapraszanie ciekawych i inspirujących osób do przedszkola: muzyk, sportowiec, malarz, poeta, rzeźbiarz itp.

·      Pogłębienie współpracy ze Szkołą Podstawową w Korszach.

·      Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem.

·      Współpraca z nauczycielami innych placówek oświatowych w celu wymiany

doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.

·      Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach

społecznych.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Strona Przedszkola Miejskiego w Korszach Rights Reserved.